Đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ sản xuất ô tô    
15-03-2017
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các Bộ, cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ đối với ngành công nghiệp ô tô.
Liên kết