Cuộc khảo sát nhằm đánh giá nhu cầu về thông tin mua và bán của doanh nghiệp của doanh nghiệp công nghiệp chế tạo.

1.      Mục đích:

Cuộc khảo sát nhằm đánh giá nhu cầu về thông tin mua và bán của doanh nghiệp của doanh nghiệp công nghiệp chế tạo.

 

2.      Thời gian thực hiện: Năm 2015

3.      Địa bàn: Các địa phương có ngành công nghiệp chế tạo phát triển gồm: Vĩnh Phúc, Hà Nội, Đà Nẵng, Tp. Hồ Chí Minh.

4.      Phương pháp điều tra và xử lý số liệu

-         Điều tra trực tiếp

-         Gửi bảng hỏi qua email

-         Các mẫu phiếu và kết quả điều tra được lưu trực tuyến tại đường link để phục vụ việc xây dựng CSDL và tích hợp lên Cổng thông tin điện tử công nghiệp hỗ trợ- Mục Mua-Bán

-         http://support.gov.vn/muabandn/admin/login.php

-         Xử lý số liệu: Tự động (trực tuyến) kết hợp bằng phần mềm CSDL

5.      Mẫu phiếu điều tra theo lĩnh vực và cách phân nhóm khi phân tích:

Tổng số doanh nghiệp được điều tra là 70 doanh nghiệp, phân bổ ở các ngành công nghiệp nặng và công nghiệp nhẹ. Trong cuộc khảo sát này, nhóm nghiên cứu tập trung nhiều vào các sản phẩm thuộc ngành công nghiệp Điện-Điện tử, Cơ khí, Cao su-Nhựa. Trong đó ngành cơ khí chiếm khoảng 52,9% do đây là nhóm sẵn sàng trả lời trực tuyến cao hơn hẳn các nhóm khác.

Cần lưu ý là một số DN sản xuất hàng hóa thuộc hai nhóm khác nhau, ví dụ vừa sản xuất sản phẩm cơ khí vừa sản xuất sản phẩm nhựa (8DN), vừa sản xuất may mặc vừa sản xuất dệt, sợi (3DN), vừa sản xuất cao su-nhựa, vừa sản xuất hóa chất (2DN) do doanh nghiệp đa ngành nghề kinh doanh hoặc các sản phẩm có liên quan đến nhau.

Bảng 1: Phân bổ mẫu điều tra theo lĩnh vực[1]

 

Số lượng doanh nghiệp

Tỷ trọng

%

Điện - Điện tử

14

20.0

Cơ khí

37

52.9

Cao su- nhựa

19

27.1

May mặc

6

8.6

Dệt, dệt sợi

4

5.7

Hóa chất - Hóa dược

5

7.1

Giầy, dép

1

1.4

Giấy

2

2.9

Bánh kẹo

1

1.4

 

 

Với cơ cấu đối tượng điều tra như trên, để thuận tiện cho việc phân tích và theo dõi, trong báo cáo này, khi thống kê và so sánh, nhóm nghiên cứu sẽ thực hiện hai bước

Bước 1: Tính tỷ trọng theo các nhóm ngành lớn gồm: Điện-Điện tử, Cơ khí, Cao su-Nhựa và Nhóm ngành công nghiệp nhẹ khác gồm các DN thuộc nhóm May mặc, Dệt, dệt sợi, Hóa chất-Hóa dược, Giầy dép, Giấy, bánh kẹo. (trong báo cáo chính)

Bước 2: Tính tỷ trọng của từng ngành cụ thể (Trong Phụ lục)

 

6.      Các sản phẩm chính và thị trường tiêu thụ:

Kết quả cuộc điều tra cho thấy đầu ra cho các sản phẩm của các doanh nghiệp khá đa dạng (nhiều doanh nghiệp lựa chọn cả hai phương án về nguồn cung ứng- cho ngành công nghiệp khác và cho tiêu dùng; tương tự như thế với câu hỏi về thị trường tiêu thụ sản phẩm của họ, nhiều DN lựa chọn cả phương án tiêu thụ trong nước và nước ngoài.

Cụ thể, đối với sản phẩm hoàn tất, 65,7% trong tổng số doanh nghiệp điều tra  cung ứng cho các ngành công nghiệp khác và 64,2 % số doanh nghiệp phục vụ tiêu dùng[2].

Đối với bán thành phẩm, 54,2% cung ứng cho các ngành công nghiệp khác và 45,7% phục vụ tiêu dùng.

Đối với nhóm linh kiện, chi tiết, khoảng 47,1% cung ứng cho các ngành công nghiệp khác, 35,1% cung ứng cho tiêu dùng.

Hình 1: Sản phẩm và cơ cấu thị trường tiêu thụ hiện tại (%)

 

Về thị trường tiêu thụ, 81,4% số DN được điều tra có hàng hóa tiêu thụ trong nước và 60% số DN điều tra có hàng hóa tiêu thụ ở thị trường nước ngoài, cho thấy tỷ trọng DN tiêu thụ hàng hóa trong nước vẫn lớn hơn. Cần lưu ý rằng thực tế trong quá trình phỏng vấn trực tiếp, một số DN cho biết họ không có cơ cấu thị trường rõ ràng mà phụ thuộc nhiều vào từng thời điểm.

 

Bảng 2a: Các sản phẩm chính và cơ cấu thị trường tiêu thụ của nhóm ngành                                 Đơn vị tính: (%)

Nhóm sản phẩm

Đầu ra

Điện - Điện tử

Cơ khí

Cao su- nhựa

CN nhẹ khác[3]
 

Tổng

Sản phẩm hoàn tất cung ứng cho

Ngành công nghiệp khác

71.4

73.0

73.7

36.8

65.7

 

Tiêu dùng

64.3

73.0

73.7

52.6

64.3

Bán thành phẩm cung ứng cho

Ngành công nghiệp khác

50.0

64.9

57.9

36.8

54.3

 

Tiêu dùng

57.1

54.1

57.9

26.3

45.7

Linh kiện, chi tiết cung ứng cho

Ngành công nghiệp khác

50.0

62.2

52.6

10.5

47.1

 

Tiêu dùng

50.0

45.9

47.4

0.0

35.7

Thị trường tiêu thụ sản phẩm hiện tại

Ngành công nghiệp khác

85.7

86.5

89.5

73.7

81.4

 

Tiêu dùng

57.1

59.5

78.9

57.9

60.0

 

Bảng 2b. Các sản phẩm chính và cơ cấu thị trường tiêu thụ của từng ngành (%)

   

Điện - Điện tử

Cơ khí

Cao su- nhựa

May mặc

Dệt, dệt sợi

Hóa chất

Sản phẩm hoàn tất cung ứng cho

Ngành công nghiệp khác

71.4

73.0

73.7

0.0

0.0

80.0

Tiêu dùng

64.3

73.0

73.7

50.0

75.0

40.0

Bán thành phẩm cung ứng cho

Ngành công nghiệp khác

50.0

64.9

57.9

16.7

50.0

40.0

Tiêu dùng

57.1

54.1

57.9

33.3

25.0

20.0

Linh kiện, chi tiết cung ứng cho

Ngành công nghiệp khác

50.0

62.2

52.6

16.7

0.0

20.0

Tiêu dùng

50.0

45.9

47.4

0.0

0.0

0.0

Thị trường tiêu thụ sản phẩm hiện tại

Trong nước

85.7

86.5

89.5

66.7

75.0

100.0

Nước ngoài

57.1

59.5

78.9

33.3

50.0

100.0[1] Tổng số DN và tỷ trọng trong bản này sẽ lớn hơn 70 và 100% do có các DN lựa chọn hai ngành nghề khác nhau như đã giải thích ở trên.

[2] Tổng số lớn hơn 100% do có các DN lựa chọn cả hai phương án cung ứng:cho ngành CN khác và cho tiêu dùng.

[3] Các ngành CN nhẹ khác trong cuộc khảo sát này gồm May, dệt, sợi, giầy dép, giấy, bánh kẹo. 

 

22-02-2016
Liên kết