Sản phẩm tham gia bình chọn năm 2018 tập trung vào ngành công nghiệp cơ khí – điện; ngành công nghiệp Cao su - Nhựa; ngành Điện tử - công nghệ thông tin; ngành công nghiệp Dệt May; ngành công nghiệp Da Giày; ngành chế biến tinh Lương thực - Thực phẩm.

Với mục đích Bình chọn và tôn vinh những sản phẩm – nhóm sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ của Thành phố có khả năng đóng góp vào sự phát triển công nghiệp cũng như sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Thành phố, từ đó xây dựng các cơ chế, chính sách để hỗ trợ phát triển các sản phẩm tiêu biểu được bình chọn.Từng bước xây dựng, hình thành danh mục các sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu của Thành phố, làm cơ sở cho các hoạt động xúc tiến, kêu gọi đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ. Thông qua đó, góp phần tạo động lực khuyến khích doanh nghiệp tích cực đổi mới, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh.

Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) đã thông tin Chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ (CNHT) tiêu biểu đến các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Sản phẩm tham gia bình chọn năm 2018 tập trung vào 06 nhóm ngành công nghiệp như: ngành công nghiệp cơ khí – điện; ngành công nghiệp Cao su - Nhựa; ngành Điện tử - công nghệ thông tin; ngành công nghiệp Dệt May; ngành công nghiệp Da Giày; ngành chế biến tinh Lương thực - Thực phẩm. 

Hội đồng bình chọn đã tiến hành chấm điểm và xét chọn các hồ sơ tham gia, theo đó có 53 sản phẩm của 37 doanh nghiệp trên địa bàn TP HCM đạt các tiêu chí của bình chọn sản phẩm.

 

VIA tổng hợp

04-10-2018
Liên kết